Search
Search

Samfunnsansvar og HMS

Miljø og klima

Akershusgartneren er sertifisert som Miljøfyrtårn. Våre aktiviteter påvirker miljøet globalt og lokalt, og vår ambisjon er å ta ansvar for eget miljøavtrykk i hele verdikjeden. Vi skal være en pådriver for grønne løsninger og bidra til et bærekraftig samfunn. Vi skal bidra til å påvirke beslutningstakere, spesielt hos leverandører. 

Vi er i dag stolte av å være en ledende og fremtidsrettet aktør innen utslippsfrie anlegg. Vi følger tett med på utviklingen innen elektrisitet, biogass og hydrogen. Målet vårt er å tilfredsstille alle miljøkrav i fremtidige anrop og bidra til et bærekraftig samfunn. 

Et godt miljø er det viktigste av alt - i områdene der folk bor og ferdes, i lufta vi puster inn og i kulturen på arbeidsplassen. 

https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/147469


Etikk

Akershusgartnerens etiske retningslinjer er basert på gjeldende lover og regler, sentrale FN-konvensjoner og ILO-konvensjoner. Vi forventer at våre leverandører følger gjeldende lovgivning, respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og følger etiske standarder som samsvarer med innholdet i våre etiske retningslinjer når det arbeider for eller sammen med oss. Leverandører skal også sørge for at dette videreføres til underleverandører som medvirker til arbeid for Akershusgartneren AS.  

 

Last ned våre etiske retningslinjer her: Etiske retningslinjer.pdf


Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven innebærer at Akershusgartneren AS må kunne gi allmennheten tilgang på informasjon om disse forholdene, og informasjon om arbeidet vi gjør for å sikre at kravene blir fulgt. 

Våre leverandører, forretnings- og samarbeidspartnere er viktige for vår evne til å utføre vår jobb. Våre forretningsforhold skal være basert på tillit og åpenhet, og vi forventer at våre leverandører deler vår holdning til etiske retningslinjer og etterlevelse av disse. Våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. 

Loven pålegger virksomheten en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Vi er ferdig med kartleggingen av våre leverandørkjeder og underleverandører med tanke på risikoområdene som åpenhetsloven omfatter, og kontaktet enkelte leverandører og underleverandører for ytterligere informasjon. Dette er en pågående prosess, og hvor vi suksessivt vil avdekke potensiell risiko, avklare om risikoen er reell, og eventuelt arbeide for reduksjon eller fjerning av mulig skade. 

 

Dette er vår aktomhetsvurdering: Rutine for oppfyllelse av plikten etter åpenhetsloven..pdf 

 

Har du spørsmål rundt åpenhetsloven, kontakt oss på e-post: ewelina@agartner.no. Merk emnefeltet med «Åpenhetsloven».

 

 

Prosjekter

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon om hva vi kan tilby av tjenester og priser.

Copyright CloudOffice.no Terms Of Use Privacy Statement
mangakakalot